Nevladina organizacija » NOVA ŠANSA U   NOVOM«  je dobrovoljno organizovana,  neprofitna i nepolitička organizacija  koja se bavi pružanjem svih vidova pomoći licima sa  teškoćama u razvoju.U postizanju svojih ciljeva okuplja profesionalce koji se bave različitim aspektima zbrinjavanja osoba sa razvojnim teškoćama (medicinska rehabilitacija, obrazovanje, socijalna pomoć) i sve zainteresovane pojedince i grupe građana koji žele da doprinesu boljoj integraciji osoba sa razvojnim teškoćama. Osnovana23. 05.2008 godine, a registrovana 14.08. 2008.god.

REALIZOVANE AKTIVNOSTI

1. U okviru projekta »Zajednički rad na zaštiti djece u Crnoj Gori« koji jerealizovala britanska nevladina organizacija "Save the children", u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Opštinom Herceg Novi, a uz finansijsku podršku Evropske komisije ,naša NVO je implementirala projekat »Pružimo im šansu« .Projekat se sastojao od tri segmenta .U okviru Projekta pilotirali smo novi servis ASISTENT U NASTAVI za djecu sa smetnjama u razvoju koji pohađaju redovne škole po inkluzivnom modelu.Partneri u ovom Projektu su bili NVO "Save the Children", Opština Herceg Novi, JU OŠ Milan Vuković i JU Dječiji dom»Mladost« Bijela.

2. Projekat »Pružimo im šansu i dalje« je  od Komisije za preraspodjelu  sredstava od igara na sreću

3. Projekat »Šansa za velike i male« je od Komisije za preraspodjelusredstava od igara na sreću .

4. Projekat » Naša ID kartica« je finansijski podržan od strane "FAKT-a"u saradnji saCooperativna Holandska Fondacija zaCentralnu i Istočnu Evropu kroz program–Socijalna tranzicija i međunarodne fondacije Foundation Open Society Institute-predstavništvo Podgorica,u okviru programa Emengercy Fund, Opštine Herceg Novi; ZZCG –Biroa rada Herceg Novi.Ovo je pilot projekatza radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju.Zaposleno je sedam osoba od čega je njih šestoro sa smetnjamana poslovima u okviru digitalne štamparije i projekat se realizuje prema planu.

5. Projekatje Podrška projektu » Naša ID kartica » podržan od strane "ORT USAID".  Oni su nam omogućili da finansijski započnemo procesu sticanju licenece zaradno osposobljavanje osoba sa invaliditetom u grafičkom smjeru. Omogućili su nam obukui izraduStrateškog plana za period 2011 do 2015 god.

Kao primjer dobre prakse lokalne samouprave projekat »Naša ID kartica« dobio je specijalnu nagradu za 2010 godinu u oblasti »Unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa« od strane OSCE I ZAJEDNICA OPŠTINA CRNE GORE.

6.  Projekat » Bady » Podržan je od strane naših prijatelja Fonda za aktivno građanstvo iCooperativneHolandske Fondacije za Centralnu i Istočnu Evropu.

7. Projekat » Podrška i pomoć osobama sa smetnjam u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu »projekat je podržan od strane Komisije za preraspodjelu sredstava od igara na sreću.

8. Projekat »Mladi volonteri Herceg Novog» podržan od strane UNICEFA.

9. Projekat » Ispunjen dan» ponovo smo podržani od strane ORT USAID.

Član smo međunarodne Fondacije „Regionalni Centar za hiporehabilitaciju“ koja će se baviti rehabilitacijom, edukacijom, socijalizacijom, integracijom, a namjenjen je osobama sa intelektualnim poteškoćama, autizmom, mentalnom retardacijom, down sindromom, osobama sa govorno jezičkim poremećajima, telesnim invaliditetom, reumatskim bolestima, razvojnim poremećajima, psihoemocionalnim oštećenjima, roditeljima, starateljima i drugim.

 

Herceg Novi,04.11.2012.

 Predsjednik NVO

Vesna Odalović