Radionice će se odžavati dva puta nedjeljno.Ove radionice obuhvataju niz individualnih i grupnih seansi (tretmana).

Individualni rad ima za cilj podizanje kvaliteta verbalne komunikacije pojedinca sa posebnim akcentom na sledeće aspekte:

  1. poboljšabje I stimulacija funkcije verbelne produkcije kroz bogaćenje riječnika I usloznjavanje sintaksičke strukture verbalnog iskaza.
  2. intezivan rad na pragmatici- socijalnoj verbalnoj kompetenciji,kao bitan element socijalizacije,što potpunijeg shvatanja i prihvatanja društvenih pravila i normi samog sistema verbalne komunikacije. Rad na pragmatici sprovodi se kroz metod “igranja uloga” logoped i same osobe sa invaliditetom su glumci u određenim scenama iz svakodnevnog života ((razgovor telefonom, odlazak u poštu, banku, prodavnicu) gdje svako izgovara već predhodno pripremljen i naučen tekst u zavisnosti o kojoj situaciji je riječ. Kad se određena situacija savlada na ovaj način ( labolatoriski ) onda se prelazi na njenu primjenu u realnom životu.