OPIS PROJEKTA

U cilju da se nađe najbolje rješenje za akutni problem nezaposlenosti osoba sa razvojnim teškoćama, razmatrali smo zakonsku mogućnost osnivanja privrednog društva za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju.

S obzirom da se radi o veoma osjetljivoj socijalnoj grupaciji koja zbog svojih ograničenih intelektualno - radnih sposobnosti spada u grupu teško zaposlivih, neophodno je dati im šansu da postanu ravnopravni članovi društva. Potrebno je obezbijediti uslove za puno i aktivno učestvovanje osoba sa smetnjama u razvoju u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti, posebno u oblastima zapošljavanja, rada, obrazovanja, kulture i stanovanja.

Projektom smo predvideli, prije svega partnersku saradnju sa organima lokalne uprave, ZZZ Crne Gore -Biro rada Herceg Novi, JU Centrom za socijalni rad H-Novi, kao i podršku od straneMinistarstva zdravlja rada i socijalnog staranja.

Od partnera očekujemo pomoć u finansiranju adekvatnog prostora, kupovini potrebnih mašina i ostvarivanju neophodnih subvencija kako bi se projekat uspešno realizovao.

Planirana je medijska prezentacijakako bi se aktivnosti na realizaciji projekta

bile dostupne kritičkoj proceni šire javnosti.

2. PROMOTER PROJEKTA
Ime promotera................NVO“ Nova šansa u Novom“
Osnovna djelatnost.........radno osposobljavanje i zapošljavanje osobasa teškoćama u razvoju
Sjedište...ulica................Mića Vavića
Broj...............................1
Poštanski br....................85340
Grad................................Herceg-Novi
Vođa projekta..................Vesna Odalović – roditelj
Telefon-e-mail................ 067261703 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

3. OPŠTE INFORMACIJE O PROJEKTU

Tip projekta......................pilot projekat
Pun naziv.........................Centar za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa razvojnim teškoćama
Skraćeni naziv...................zapošljavanje osoba sa razvojnim teškoćama
Cilj projekta..................... zapošljavanje i očuvanje radnih sposobnosti osoba sa razvojnim teškoćam, potpuna profesionalna integracija osoba sarazvojnim teškoćama u društvo .partnerstvo institucija na lokalnom idržavnom nivou sa NVO, zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za Zapošljavanje
Partneri.....Opština Herceg-Novi,
Zavod za zapošljavanje Crne Gore- Biro rada H-Novi,
JU Centar za socijalni rad i međunarodne organizacije
JS Radio Herceg Novi
Trajanje projekta...............36 mjeseci
Planira se da projekat bude trajan sa tendencijom širenja

4. REZIME

4.1.Opravdanost projekta

Ekonomska i politička kriza karakteristična za protekli period ostavila je nesagledive posledice na celokupnu društvenu zajednicu i time doprinela znatnom pogoršanju položaja osetljivih socijalnih grupa. Osobe sa razvojnim teškoćama predstavljaju jednu od tih grupa. Poznato je da znatan broj tih osoba nije u situaciji da se obrazuje i da na taj način ostvari kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Stoga većina osoba sa razvojnim teškoćama nije u stanju da nađe zaposlenje u okviru svojih preostalih radnih sposobnosti.

4.2. Rješenje

Upošljavanje osoba sa razvojnim teškoćama u ovakvom preduzeću bi značilo očuvanje njihove radne sposobnosti i njihovu potpunu integraciju u širu društvenu zajednicu.

4.3. Korisnici programa

Projektom je obuhvaćena jedna od osetljivih socijalnih grupa, a to su osobe sa razvojnim teškoćama.

To su uglavnom osobe koje su stekle osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje po posebnim planovima i programimaa nalaze se na evidenciji ZZZ Crne Gore - Biro rada H-N. Za početak je planirano zapošljavanje četiri osobe sa razvojnim teškoćama.

4.4. Partneri

Partneri u projektu su: Opština H-Novi, ZZZ Crne Gore- Biro rada H-Novi, JU Centar za socijalni rad, i međunarodne organizacije - donatori

Uloga svakogpartnera u Projektu odgovara njegovim mogućnostima i profesionalnoj kompetenciji, kako bi se jedinstvenost i partnerstvo doveli do najvećeg mogućeg nivoa.

4.5. Menadžment projekta

Projektom se upravlja kroz aktivni partnerski odnos, uz timske odluke i akcije. Komunikacija se tokom čitavog projekta odvija kroz sastanke, e-mailove i telefonske kontakte.

4.6. Terminski raspored

- faza 1- priprema projekta

- faza 2- animiranje i dogovor sa partnerima o realizaciji projekta

- faza 3- pronalaženje prostora

- faza 4- selekcija osoba sa razvojnim teškoćama

- faza 5- nabavka tehničke i druge opreme

- faza 6- stručna obuka zaposlenih

- faza 7- priprema i izrada akata preduzeća

- faza 8- registracija preduzeća

- faza 9- monitoring

- faza 10- evaluacija projekta

4.7. Monitoring

Kroz medijsko oglašavanje i putem prezentacija i okruglih stolova, približiti široj javnosti značaj takvog centra i njegove djelatnosti.

4.8. Evaluacija

- se vrši tokom čitavog toka projekta od strane stručnih lica i šire javnosti. Predstavnici partnera organizuju sastanke, na kojim se vrši procjena uspješnosti projekta. Nakon šet meseci, godinu dana i na kraju projekta izvještaj o evaluaciji izrađuje koordinator projekta.

4.9. Budžet

Budžet se sastoji iz dve faze:

I faza -adaptacija prostora, tehničko opremanje prostorija i registracija

II faza – mjesečni najam prostora, lični dohoci sa toplim obrokom i

putnim troškovimauposlenima i honorari stručnog lica.

U okviru I faze predviđeni su troškovi sa jednokratnim ulaganjima, što

podrazumjeva jednom kupljene mašine i prilagođen prostor.

U okviru II faze planirana je podrška partnera u plaćanju mjesečnog

zakupaprostora i zagarantovanog ličnog dohodtka sa toplim obrokom i

putnim troškovima i naravno honorar za stručno lice.

 

» Naša ID kartica« je finansijski podržan od strane FAKTAu saradnji saCooperativne Holandske Fondacije zaCentralnu i Istočnu Evropu kroz program–Socijalna tranzicija i međunarodne fondacije Foundation Open Society Institute-predstavništvo Podgorica,u okviru programa Emengercy Fund, Opštine Herceg Novi; ZZCG –Biroa rada Herceg Novi.Zaposleno je sedam osoba od čega je njih šestoro sa smetnjamana poslovima u okviru digitalne štamparije i projekat se realizuje prema planu.

» Naša ID kartica » je podržan od strane ORT USAID. Odobrili su nam sredstva za nastavak projekta iomogućili da  započnemo procesu sticanju licenece zaradno osposobljavanje osoba sa invaliditetom u grafičkom smjeru. Omogućili su nam obukui izraduStrateškog plana za period 2011 do 2015 god

Kao primjer dobre prakse lokalne samouprave projekat »Naša ID kartica« dobio je specijalnu nagraduza 2010 godinu u oblasti »Unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa«od strane OSCE I ZAJEDNICA OPŠTINA CRNE GORE.