Koji je opšti cilj projekta[1]?

Opšti cilj projekta je uspostavljanje novog servisa kojim se ostvaruje povezivanje posebno osjetljive grupe djece i mladih ,konkretno sa razvojnim teškoćama i volontera-mladih., na način koji obezbijeđuje relevantnu stimulaciju za obje grupe.Unutar projektovanog servisa volonteri kao pružaoci usluga čiji neposredni korisnici su djeca i mladi sa razvojnim teškoćama, uz obezbjeđene mehanizme stručnogpraćenja i podrške

 

Koji su specifični ciljevi projekta? Kojim krajnjim rezultatom bi vaša organizacija bila zadovoljna?

 

  • stvaranje uslova za angažovanje volontera u skladu sa njihovim sposobnostima, mogućnostima i interesovanjima sa razrađenim pratećim mehanizmima nadzora/podrške;
  • uspostavljanje novog servisa kojim se ostvaruje povezivanje posebno osjetljive grupe djece i mladih ,konkretno sa razvojnim teškoćama i volontera-mladih primjerene individualnim sposobnostima i mogućnostima svakog djeteta, te podsticanje njihovih psihofizičkih sposobnosti, vitalnosti, kondicije, spretnosti;
  • „predah“ za roditelje djece i omladine sa invaliditetom za vrijeme dok se djeci pruža usluga;
  • osnaživanje obadvije ciljne grupe, povećanje njihove kompetentnosti, samopouzdanja, inicijative, kreativnosti, odgovornosti, razvoj socijalnih vještina,podsticanje/ učvršćivanje prosocijalne orjentacije;
  • međusobna razmjena,interaktivno i iskustveno učenje;
  • druženje i razonoda;
  • nastavk druženja i posle prestanka projekta.

 

Planirano je da se projektom obuhvati deset parova , što naravno ne znači da neće neko od njih moći da odustane ili novi da se uključi

 

Biće deset volontera i deset lica sa smetnjama u razvoju,uglavnom su svi punoljetni osim dvije djevojčice koje su i dosad dolazile kojim je 14 god. I koje ćemo naravno uključiti sa mlađom populacijom.

 

Indirektni korisnici ciljne grupesu: roditelji djece i omladine sa razvojnim teškoćama

 

 

 


[1] Opšti cilj se odnosi na važnost ovog projekta za društvo, dok se specifični cilj/evi odnose na značaj projekta za korisnike.