Cilj programa je pomoć osobama sa smetnjama u razvoju da se na što lakši i prirodniji način integrišu u društvenu zajednicu. Pomoći im da što samostalnije i samouverenije ostvaruju svoje potrebe i postanu ravnopravni članovi društva

Ovaj program ima za cilj da roditeljima, djeci i mladima sa teškoćama i smetnjama u razvoju omogući izmještanje iz okvira svakodnevice, gdje će na jednom mestu roditeljima biti ponuđen niz sadržaja koji ce obogatiti život osoba sa smetnjama u razvoju uz kontinuirani rad sa timom stručnjaka (defektolog, logoped i psiholoz) a put ka tome je kreirati i ponuditi djeci i mladima bogatije mogućnosti i sadržaje prilagođene njihovim potrebama, više “šansi”, više   podsticaja, konkretnih programa, angažmana i aktivnosti kroz koje će moći da iskažu i unaprijede svoje sposobnosti i mogućnosti, usavrše svoje vještine, prošire znanja o sebi i svijetu, da se afirmišu na društveno prihvatljive/pozitivne načine, da se osjete značajnim, korisnim, integrisanim u društvenu zajednicu i njene tokove, da budu potaknuti, zainteresovani i spremni da doprinesu prosperitetu zajednice, da budu aktivni u kreiranju društvenih promjena, izgradnji, učvršćivanju i promovisanju demokratskih principa i vrednosti, da žive/osjete pluralitet mogućnosti...

Opšti ciljevi su:

  • pružanje društvene podrške djeci i mladima sa smetnjam i teškoćama u razvoju
  • promovisanje i podsticanje društvene integracije i inkluzije posebno osjetljivih grupa djece i    mladih;
  • senzibilisanje javnosti da finije, potpunije i realnije sagleda potrebe i mogućnosti posebno osjetljivih grupa djece i mladih, ublažavanje predrasuda prema licima sa smetnjama u razvoju,
  • razvijanje saradnje vlade, lokalne samouprave i nevladinog sektora u politici brige o licima sa smetnjama u razvoju.

Specifični ciljevi:

  • psiho-fizička stimulacija djece I mladih sa razvojnim teškoćama kroz pažljivo izabrane aktivnosti; unapređivanje njihove koncentracije, zdravlja i opšteg životnog zadovoljstva;
  • Jačanje njihovog samopouzdanja, i samopoštovanja, povećanje njihove kompetentnosti, inicijative, kreativnosti, odgovornosti, razvoj socijalnih vještina, podsticanje/učvršćivanje prosocijalne orijentacije;
  • međusobna razmjena,interaktivno i iskustveno učenje;
  • druženje i razonoda.
  • mogućnost „predaha“ za roditelje djece i omladine sa teškoćama u razvoju za vrijeme dok se djeci i mladima pruža usluga;

 

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa

Direktna ciljna grupa su osobe sa smetnjama-teškoćama u razvoju.

Njihova izopštenost iz svih društvenih tokova, nemogućnost da žive,rade i zabavljaju se kao njihovi vršnjaci i potpuna usmerenost na najužu porodicu, ređe i rodbinu. A oni žele i mogu da žive uz malu pomoć društva život dostojan svakog čovjeka.

Indirektna ciljna grupa su: roditelji,braća i sestre osoba sa smetnjama u razvoju. I porodica osobe sa smetnjama u razvoju je na jedan indirektan način marginalizovana. Kako radi obaveza koje iziskuju osobe sa razvojnim teškoćama tako i radi predrasuda koje okolina ima u odnosu na osobe sa smetnjama u razvoju.

Zakup prostora, gde bi se lica sa teškoćama u razvoju okupljala družila sa svojim vršnjacima. U tom prostoru su osmišljene i radionice koje bi poboljšale kvalitet druženja učenja i rada tih lica. Radionice bi vodili stručni saradnici: defektolog-logoped, oligofrenolog, novinar i ljudi dobre volje za stimulaciju i motivisanje na druženje sa vršnjacima. Personalni asistenti kao pomoć u slobodnom kretanju i obavljanju ličnih potreba.

Kupovina doradnih mašina kao mogućnost za otvaranje novih radnih mesta za lica sa smetnjama u razvoju.

Tehnička podrška prilikom rada na mašinama i kompjuterima.

Sve aktivnosti bi se odvijale na teritoriji opštine Herceg Novog tačnije u prostorijama koje smo iznajmili od PKB-a