ORGANI UPRAVLJANJA

 

Skupština

 

Skupština  je najviši organ upravljanja.

Ovlašćenja Skupštine su: usvaja Statut udruženja; usvaja izmjene i dopune Statuta; bira i razrješavapredsjednika; birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа; odlučuje o druživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja; usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu; usvаjа godišnji finansijski izvještaj; odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine druženjа; odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

Skupštinu čine svi članovi/ice (54) organizacije.

Članovi Skupštine su: osnivači NVO, roditelji, djeca i mladi sa posebnim potrebama, volonteri, ljudi dobre volje

 Predsjednik organizacije

 

Predsjednik organizacije- Vesna Odalović

Predsjednik se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat oddvijegodine

Pored poslova utvrđenih zakonom predsjednik Udruženja: zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja; odgovara za zakonitost rada;

-predlaže plan rada i razvoja Udruženja; predlaže program rada Udruženja; sprovodi program razvoja Udruženja; vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine; podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja; stara se o načinu ostvarivanja javnosti rada u Udruženju; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktimaUdruženja.

 

Upravni Odbor

 

Upravni odbor upravlja radom organizacije na način što donosi strateške odluke u svrhu razvoja i dobrobiti Centra.

Članove/ice Upravnog odbora bira Skupština na mandat od dvije godine.

Članovi/ce Upravnog odbora su:

 

Vukica Novaković - predsjednica

Dragana Zečević Plavanski - članica

Dušica Grubač - članica

Snežana Gojković - članica

Vesna Matijašević - članica